Regulamin

REGULAMIN

Regulamin Sklepu Primroses

Do pobrania:

• Regulamin od dnia 22.05.2018 w PDF http://primroses.pl/upload/Regulamin%20Sklepu%20Primroses.pdf

Regulamin może zostać utrwalony poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na dowolnym nośniku bądź pobranie w formacie PDF ze strony internetowej. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej: 

http://primroses.pl/upload/Regulamin%20Sklepu%20Primroses.pdf

Regulamin Sklepu Internetowego primroses.pl

1. DEFINICJE 

2. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

3. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

4. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

5. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

6. SPOSOBY PŁATNOŚCI

7. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

8. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

9. REKLAMACJE

10. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

11. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. DEFINICJE

a) DZIEŃ ROBOCZY - jeden dzień od poniedziałku do soboty z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

b) FORMULARZ REJESTRACJI - formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

c) FORMULARZ ZAMÓWIENIA - formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia.

d) KLIENT - Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

e) KODEKS CYWILNY - ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

f) KONSUMENT - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

g) KONTO - zbiór zasobów informatycznych, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach, opatrzony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem podanymi przez Usługobiorcę.

h) NEWSLETTER - elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o nowościach i produktach w Sklepie Internetowym.

i) PRODUKT - dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

j) REGULAMIN - niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

k) SKLEP INTERNETOWY - Sklep Internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym primroses.pl.

l) SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – PRIMROSES Sp. z o.o. (adres prowadzenia działalności i do korespondencji: ul. Jesionowa 13, Bielsko-Biała 43-300) wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP 5472157869, REGON 36336853000000, adres poczty elektronicznej: biuro@primroses.pl.

m) UMOWA SPRZEDAŻY - Umowa Sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

n) USŁUGA ELEKTRONICZNA - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego.

o) USŁUGOBIORCA - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.

p) ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

2. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

2.1 Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego primroses.pl

2.2 Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym primroses.pl prowadzony jest przez PRIMROSES Sp. z o.o. (adres prowadzenia działalności i do korespondencji: ul. Jesionowa 13, Bielsko-Biała 43-300) wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP 5472157869, REGON 36336853000000, adres poczty elektronicznej: biuro@primroses.pl, numer telefonu kontaktowego: (+48) 516298180 (opłata standardowa wg. cennika właściwego operatora).

2.3 Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Klientów niebędących jednocześnie Konsumentami korzystających ze Sklepu Internetowego (za wyjątkiem pkt. 11 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do Klientów niebędacych jednocześnie Konsumentami).

2.4 Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną oraz hurtową, Produktów za pośrednictwem sieci Internet na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2.5 Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie Internetowym są nowe, wolne od wad prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek Rzeczypospolitej Polskiej.

2.6 Warunkiem niezbędnym do rejestrcji na sklepie primsoses.pl i złożenia zamówienia jest wykazanie posiadania kwalifikacji w zawodzie:

Kosmetyczki, kosmetologa, technika usług kosmetycznych, stylisty rzęs, stylisty paznokci, masażystów, expertów w dziedzinie Medycyny estetycznej, podologów, lekarzy lub prowadzenia działalności związanej z wyżej wymienionymi zawodami. Wykazanie posiadania kwalifikacji polega na wysłaniu pod adres mailowy biuro@primroses.pl skanu bądź zdjęcia jednego z niżej wymienionych dokumentów:

- Świadectwo ukończenia szkoły, kursu, szkolenia

- Dyplom ukończenia szkoły, kursu, szkolenia

- Certyfikat ukończenia szkoły, kursu, szkolenia

- Legitymacja szkolna

- Dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej 

(wyciąg z Centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub KRS)

3. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

3.1 Usługi Elektroniczne które Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego to:

a) Prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym.

b) Umożliwienie złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia.

c) Dystrybucja Newsletter’a.

4. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

4.1 Świadczenie Usług Elektronicznych przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

4.2 Czasokres obowiązywania umów o świadczenie Usług Elektronicznych: 

a) Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony.

b) Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia zawierana jest na czas oznaczony i dobiega końca z chwilą złożenia Zamówienia.

c) Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony.

4.3 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: 

a) Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.

b) Dostęp do poczty elektronicznej.

c) Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej.

d) Zalecana rozdzielczość ekranu: 1024x768.

e) Włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

4.4 Korzystanie z Konta możliwe jest po wypełnieniu Formularza Rejestracji, (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany na podany adres poczty elektronicznej. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych Usługobiorcy: login, imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku Usługobiorców niebędących Konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

5. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

5.1 Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

5.2 Ceny Produktów zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego podane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy i płatności, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.

5.3 Cena Produktu umieszczona na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulega zmianie bez względu na zmiany cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

5.4 Zawarcie Umowy Sprzedaży za pomocą Formularza Zamówień 

5.4.1 Aby doszło do skutecznego zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest uprzednie złożenie przez Klienta Zamówienia.

5.4.2 Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie stosownej wiadomości na adres e-mail Klienta, zawierającej co najmniej potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji. 

5.4.3 Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 5.4.2. zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

5.5 Każda Umowa Sprzedaży jest potwierdzana paragonem fiskalnym bądź na życzenie Klienta fakturą VAT.

6. SPOSOBY PŁATNOŚCI

6.1 Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

a) Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

b) Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.

c) Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisów PayU.pl.

d) Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy:

Bank: ING BANK ŚLĄSKI S.A

Numer rachunku: 41 1050 1070 1000 0090 3081 2961

7. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

7.1 Sprzedawca przewiduje następujące sposoby dostawy Produktu: 

a) Odbiór osobisty – 0 zł

b) Przesyłka kurierska do 32 kg – 15 zł.

c) Paczka kurierska za pobraniem do 32 kg – 18 zł.

7.2 Dostawa Produktów dostępna jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

7.3 Ewentualne koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.

7.4 Koszty dostawy są uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz płatności.

7.5 Koszty dostawy są określone również na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Dostawa i płatności”.

7.6 Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 14 dni kalendarzowych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin.

7.7 Termin dostawy należy liczyć: 

a) od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy (w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub płatności elektroniczne).

b) od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży (w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem).

8. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

8.1 Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej: 

8.2 Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej zawarta na czas nieokreślony (prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym, Newsletter).

8.3 Usługobiorca może wypowiedzieć umowę w każdym czasie bez podawania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@primroses.pl lub też pisemnie na adres: ul. Jesionowa 13, 43-300 Bielsko-Biała. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

8.4 W wypadku Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w przypadku, gdy Usługobiorca obiektywnie rażąco albo uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

8.5 W wypadku Usługobiorców nie będących jednocześnie konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub też pisemnie na adres Usługobiorcy wskazany podczas rejestracji Konta.

8.6 Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

9. REKLAMACJE

9.1 Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży 

a) Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w Sklepie Internetowym w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone w szczególności ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

b) Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@primroses.pl lub też pisemnie na adres: ul. Jesionowa 13, 43-300 Bielsko-Biała.

c) Gdy jest to możliwe i niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową należy go dostarczyć na adres: ul. Jesionowa 13, 43-300 Bielsko-Biała.

d) Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.

e) W przypadku Produktów objętych również gwarancją Sprzedawca informuje, iż gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

9.2 Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę: 

a) Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych Usługobiorca może składać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@primroses.pl lub też pisemnie na adres: 

ul. Jesionowa 13, 43-300 Bielsko-Biała.

b) Zaleca się podanie w powyższej wiadomości e-mail jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wszelkiego rodzaju nieprawidłowości oraz danych kontaktowych - ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

c) Usługodawca rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

d) Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Usługobiorcę w zgłoszeniu reklamacyjnym adres lub w inny podany przez Klienta sposób.

10. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

10.1 Usługobiorca/Klient będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@primroses.pl lub też pisemnie na adres: ul. Jesionowa 13, 43-300 Bielsko-Biała.

10.2 Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość stanowi załącznik nr. 1 do Regulaminu.

10.3 W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

10.4 Usługodawca/Sprzedawca dokona zwrotu pieniędzy na wskazany przez konsumenta numer konta bankowego lub w inny wskazany przez konsumenta sposób.

10.5 Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania Produktu, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi Elektronicznej od dnia jej zawarcia.

10.6 Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach: (1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej w pkt. 10.1 oraz 10.5; (2) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

11. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

11.1 Niniejsza część Regulaminu oraz postanowienia w niej zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących jednocześnie Konsumentami.

11.2 W wypadku Klientów nie będących jednocześnie Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności w Formularzu Zamówienia oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

11.3 W wypadku sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient nie będący jednocześnie Konsumentem zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 3 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

11.4 Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego jednocześnie Konsumentem korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od momentu przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

11.5 W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący jednocześnie Konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

11.6 Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego jednocześnie Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego jednocześnie Konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego jednocześnie Konsumentem.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1 Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu Internetowego zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

12.2 Wybór prawa polskiego nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru, tj. prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca (1) wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie w którym Konsument ma miejsce zwykłego pobytu; lub (2) w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie; a umowa wchodzi w zakres tej działalności.

12.3 Zmiana Regulaminu: 

12.3.1 Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw; zmiany zakresu, odpłatności lub formy świadczonych Usług Elektronicznych, zmiany adresu Sprzedawcy - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.

12.3.2 Zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i Usługobiorca nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.

12.3.3 Zmiany Regulaminu nie będą jednak w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców będących jednocześnie Konsumentami i korzystających ze Sklepu Internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już złożone Zamówienia, zawarte lub wykonane Umowy.

12.3.4 W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

12.4 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

12.5 Rozstrzyganie sporów: 

12.5.1 Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym.

12.5.2 Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawc

Produkt dodany do listy
Produkty dodane do porównania

Strona primroses.pl używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.